Henkilöautot, pakettiautot, pikkubussit ja matkailuautot sekä kuorma-autot

Aurarentin yleiset vuokrausehdot

Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa.

Varauksen peruuttaminen

a. Emme voi ottaa epävarmoja varauksia vastaan.

b. Varauksen voi perua alle 24 tunnin aikana sen tekemisestä milloin vain ilman kustannuksia. Sen jälkeen varaus on sitova.

c. Jos varaaja ei nouda varaamaansa autoa eikä ilmoita peruutuksesta, perimme normaalin vuorokausihinnan koko varauksen ajalta.

d. Sitovan varauksen peruuttamisesta alle 24 tunnin aikana ennen vuokrauksen alkua perimme normaalin vuorokausihinnan koko varauksen ajalta.

e. Sitovan varauksen peruuttamisesta 1-2 vuorokauden aikana ennen vuokrauksen alkua perimme 50% normaalista vuorokausihinnasta koko varauksen ajalta.

f. Sitovan varauksen peruuttamisesta 2-4 vuorokauden aikana ennen vuokrauksen alkua perimme 25% normaalista vuorokausihinnasta koko varauksen ajalta.

g. Sitovan varauksen voi perua 4 vurokautta ennen vuokrauksen alkua ilman kustannuksia. Tämä ei koske pikkubusseja eikä matkailuautoja.

h. Pikkubussin varaus pitää perua vähintään viikkoa ennen vuokrauksen alkua, muuten perimme normaalin vuorokausihinnan koko varauksen ajalta.

i. Matkailuauton varaus pitää perua vähintään kuukautta ennen vuokrauksen alkua, muuten perimme normaalin vuorokausihinnan koko varauksen ajalta.

1. Auton käyttö

a. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.
b. Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Vuokraajalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Lisäksi hänen tulee täyttää vuokraamon edellyttämät ikävaatimukset. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.
c. Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.
d. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.
e. Vuokraamon luovuttaessa auton vuokraajalle kummankin osapuolen on syytä tarkastaa huolellisesti auton ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

2. Vastuu autosta ja sen varusteista vuokra-aikana

2.1 Vuokraajan omavastuun yläraja on 1700 euroa. Yläraja koskee vain vahingon arvoa.
Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:
a. Korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot
b. Korvaamaan autosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet
c. Korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. (Tupakointi on aina ehdottomasti kiellettyä ja kotieläinten kuljetus vaatii vuokraamon luvan).
d. Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.
2.2 Vuokraajan omavastuun ylärajan pienennys ei ole mahdollista.
2.3 Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta
Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.
2.4 Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta
Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.
2.5 Muut maksuvelvollisuudet
Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuormamaksut sekä muut haltijavastuun perusteella vuokraamolle määrätyt maksut.

3. Vuokran maksu

a. Vuokraamo voi vuokrauksen alkaessa vaatia voimassa olevan hinnaston mukaisen, kohtuullisen talletuksen tai ennakoitua vuokraa vastaavan määrän taikka avoimen luottokorttileimauksen, jonka perusteella vuokraamolla on oikeus laskuttaa kaikki tähän sopimukseen perustuvat riidattomat maksut noudattaen kuitenkin ko. luottokorttiyhtiön sääntöjä. Vuokraamo voi edellyttää, että vuokralleottajalla tulee olla kaksi luottokorttia, jotka yhdessä toimivat vuokranmaksun vakuutena.
b. Vuokraaja maksaa tässä vuokrasopimuksessa ilmoitetun ja siinä mainituin perustein lasketun vuokran vuokrauksen alkaessa.
c. Vuokran muusta maksutavasta voidaan sopia vuokrauksen alkaessa tekemällä siitä merkintä vuokrasopimukseen. Jos vuokraajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran maksamisesta.

4. Vuokraamon velvollisuus

Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo on velvollinen antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet auton käytöstä. Ellei vuokraaja saa autoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen.

5. Matkamittari

a. Ajettu matka mitataan kuhunkin ajoneuvoon kuuluvalla matkamittarilla. Jos vuokraaja on vahingoittanut matkamittaria tai sen sinetöintiä, hän on velvollinen maksamaan autoa palautettaessa vuokraamon arvioiman ajomatkan mukaisen vuokran, ellei jompikumpi osapuoli saata todennäköiseksi, että autolla on ajettu pidempi / lyhyempi matka.
b. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä vuokraamolle matkamittarin mahdollisesta epäkunnosta.

6. Polttoaine ja auton huolto

Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Polttoainetankki on lähtiessä täynnä ja se pitää myös palauttaa täytettynä. Tankkaus todistetaan ostokuitilla. Vuokraamon on ilmoitettava, minkälaista polttoainetta tulee käyttää. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms.

7. Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa

a. a. Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneestä virheestä tai autoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Vuokraaja saa kuitenkin vuokraamolle ilmoittamatta korjauttaa autoa vuokraamon kustannuksella enintään 50 €:n arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on hankittava auton korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta.
b. b. Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraamolle. Ilmoitus tehdään autossa mukana olevalla vahinkoilmoituslomakkeella. Syyllisyyden ollessa epäselvä vuokraajan on ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingosta vuokraajan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.
c. Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta

8. Vuokraamon vastuu auton virheestä

Jos autossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, vuokraaja voi vaatia virheen oikaisua tai virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos auton kunnosta johtuva virhe on olennainen vuokraaja voi vaatia sopimuksen purkua. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa jos vuokraamo kohtuullisessa ajassa toimittaa tilalle korvaavan ajoneuvon.

9. Auton palauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä

a. Auto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokraamon kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto on palautettu vuokraamoon tai kun vuokraamo on saanut vuokraajan ilmoituksen auton palauttamisesta vuokraamon hyväksymään paikkaan.
b. Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.
c. Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista
taloudellisista menetyksistä.

10. Auton palauttaminen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä

Jos vuokraaja palauttaa auton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokraaja ei saa hyvitystä jäljelle jääneestä ajasta.

11. Sopimuksen purkautuminen

Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään autoa asianmukaisesti. Jos auton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan auton viivytyksettä vuokraamolle.

12. Auton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle

Auton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamon kirjallista lupaa. Vuokraamo päättää mahdollisesta luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan.

13. Sopimusta koskevat riidat.

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.